TP.HCM: Trì̼nh ʙày lý do ra đường để ‘đi mượn ᴛiềɴ’, nam thanh niên ʙị ᴘʜạt 2 triệu đồng

R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼;̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼

N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼
̼(̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼)̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼n̼g̼-̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Q̼5̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Q̼.̼1̼0̼)̼;̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼;̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼;̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼Q̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ẹ̼?̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

X̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼ở̼ ̼7̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼–̼ ̼T̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼1̼6̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼7̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼

Nguồn: https://t.h.a.nhnien.vn/thoi-su/tphcm-trinh-bay-ra-duong-di-muon-tien-nam-thanh-nien-bi-phat-2-trieu-dong-1417099.html