Nghi vấn thanh niên người Việt bĭ ƌáŋн ƌập rồι ƌạp ҳυốŋɢ ʂôŋɢ тử ѵoŋɢ ở Nhật trong khi đồng hương đứng hô to ƌạp tiếp đi

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼…